ARKUSZ MONITORINGU PROGRAMU "CHRONIMY DZIECI"

ARKUSZ MONITORINGU WDRAŻANIA STANDARDÓW (WYMOGÓW) PROGRAMU "CHRONIMY DZIECI"

Standard Dowody realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi
o realizacji
Opracowanie i wprowadzenie w życie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Powołanie zespołu do opracowania dokumentu. Zapoznanie z dokumentem wszystkich pracowników przedszkola i rodziców. Do końca stycznia 2016 roku Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona W Polityce zawarte procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji w sytuacji zaistnienia podejrzenia doznania krzywdy przez dziecko.
W Polityce są zawarte zasady ochrony danych osobowych dziecka i jego wizerunku. Sprawdzenie zawartości dokumentu. Sprawdzenie zawartości dokumentu. Do końca stycznia 2016 roku Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona
W Polityce są zawarte zasady dostępu dzieci do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami. Sprawdzenie zawartości dokumentu. Do końca stycznia 2016 roku Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona
W Polityce są zawarte zasady bezpiecznych relacji na linii personel placówki- dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem. Sprawdzenie zawartości dokumentu. Do końca stycznia 2016 roku Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona


Standard Dowody realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi
o realizacji
Personel przedszkola, w tym wolontariusze, stażyści oraz praktykanci są zaznajamiani z treścią dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Polecenie zapoznania się z dokumentem w wersji papierowej lub elektronicznej (dostępne na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej przedszkola).
Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentem Do końca stycznia 2016 roku, nowe osoby przy podpisaniu umowy o pracę, wolontariat lub staż
Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona

Wyznaczenie osoby (osób) odpowiedzialnej za monitoring realizacji Polityki ochrony dzieci wraz z określeniem jej roli i zadań. Zarządzenie dyrektora lub podanie informacji do protokołu rady pedagogicznej. Do końca stycznia 2016 roku Dyrektor
Monitorowanie pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci, w szczególności w przypadku rekrutacji na nowe stanowiska pracy, poprzez sprawdzenie referencji i niekaralności. Oświadczenia w aktach osobowych każdego pracownika i każdego nowozatrudnionego, odbywającego staż lub wolontariusza. Niezwłocznie Dyrektor lub kierownik administracyjny/ kadrowy
Edukacja wszystkich pracowników w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i udzielania pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie dla pracowników z procedury "Niebieskie Karty" oraz z zakresu odpowiedzialności prawnej- przedstawiciel policji z wydziału dla nieletnich.
Szkolenie z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia- psycholog poradni psychologiczno- pedagogicznej.
Warsztaty z zakresu stosowania bezpiecznych metod porozumiewania się z dzieckiem- psycholog/ pedagog poradni psychologiczno- pedagogicznej Do końca stycznia 2016 roku Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona


Standard Dowody realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi
o realizacji
Przeszkolenie na zasadzie samodoskonalenia się nauczyciela lub nauczycieli grupy dzieci najstarszych w zakresie metod i narzędzi bezpieczeństwa w sieci, który przeprowadzi cykl zajęć tematycznych (na miarę możliwości rozwojowych dzieci pięcioletnich). Umieszczenie na tablicach ogłoszeń dla pracowników i rodziców adresów, numerów telefonów i stron www instytucji pomocowych. Dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia itp.). Element programu
"Uczeń bezpieczny w sieci" Do końca stycznia 2016 roku Nauczyciel grupy pięciolatków
Edukacja rodziców/ opiekunów w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem. Zamieszczenie materiałów edukacyjnych na tablicy ogłoszeń, dotyczących w szczególności:
 wychowania dzieci bez przemocy,
 ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem,
 zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w Internecie,
 możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych,
 danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych, dostarczanie broszurek, zapraszanie na zebrania przedstawicieli policji, poradni psych.- ped. innych osób w miarę potrzeb. Sukcesywnie przez cały rok Wychowawcy grup
Standard Dowody realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi
o realizacji
Zapoznanie rodziców z obowiązującą w przedszkolu Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Przedstawienie dokumentu na zebraniach grupowych, zamieszczenie wersji elektronicznej na stronie internetowej przedszkola, zamieszczenie wersji papierowej na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Do końca stycznia 2016 roku Wychowawcy grup, dyrektor, administrator strony www przedszkola
Sukcesywne dostarczanie dzieciom materiałów edukacyjnych w zakresie:
praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie (na miarę możliwości rozwojowych dzieci: ilustracje, książki). Realizacja programu wychowawczego, programu profilaktyki przedszkola, realizacja programu licencjonowanego "Przyjaciele Zippiego" oraz inne propozycje zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego. Sukcesywnie przez cały rok Nauczyciele pracujący w poszczególnych grupach, nauczyciele realizujący program "Przyjaciele Zippiego"
Monitoring i okresowa weryfikacja zgodności prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci. Notatki z obserwacji, analiza dokumentów. Raport lub sprawozdanie na półrocze i koniec roku szkolnego Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona
Informowanie rodziców o wynikach wdrażania programu. Podanie wyników na zebraniach grupowych semestralnych, zamieszczenie raportu lub sprawozdania na stronie Internetowej przedszkola Na koniec semestru i na koniec roku szkolnego Wychowawcy grup, dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona
Przedszkolowo.pl logo